ຂໍ້ລິເລີ່ມອາຊີ-ໂອຊີອານີ GEOSS (AOGEOSS) ແມ່ນຫຍັງ?

ຂໍ້ລິເລີ່ມອາຊີ-ໂອຊີອານີ GEOSS(AOGEOSS) ແມ່ນແຜນງານຮ່ວມມືສ່ວນພູມີພາກ ກ່ຽວກັບການສັງເກດໂລກ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງ GEO. ມັນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດຂອງການສັງເກດໂລກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຊື່ງເປັນການສະເໜີຮ່ວມກັນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງ Asia Oceania Caucus (ອົດສະຕຮາລີ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ,​ ອື່ນ..) ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ກັບໝົດທຸກໆປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນສ່ວນພູມີພາກອາຊີ-ໂອຊີອານີ ດັ່ງດຽວກັບອົງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ GEO. ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ AOGEOSS ຈະດຶງເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ໃນສ່ວນພູມີພາກ ແລະ ປະສານການສັງເກດການທາງດ້ານໂຄງລາງ, ການດຶງການຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການຮ່ວມກັນ ພາຍໄຕ້ກົນໄກ AO Caucus ຂອງ GEO. ບັນດາບູລິມະສິດຈະຕ້ອງແມ່ນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການສ່ວນພູມີພາກ ໂດຍອິງໃສ່ບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຂອງສ່ວນພູມີພາກທີ່ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ, ລວມທັງການກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາໄພແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ໃນສ່ວນພູມີພາກອາຊີ-ໂອຊີອານີ, ການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ,​ ມະຫາສະມຸດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອເກາະ ແລະ ຫີມາລາຍຍາຂອງ GEOSS. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນຍັງຈະຊ່ວຍຊອກຮູ້ກິດຈະກໍາທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ ເຄື່ອຄາຍສັງເກດການທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ (AP-BON), ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປຸກເຂົ້າຢູ່ໃນອາຊີ (Asia-RICE), ຂໍ້ລິເລີ່ມການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນນໍ້າຂອງອາຊຽນ (AWCI), ສັງຄົມ ແລະ ມະຫາສະມຸດ, ຄາບອນຂອງ GEO ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ GHG. ຂໍ້ລິເລີ່ມຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, AO-DataCube ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ການສື່ສານ ຖືເປັນໜ້າວຽກພື້ນຖານ.

[ຕິດຕໍ່]

ຜູ້ນໍາຮ່ວມຂອງ AOGEOSS

RoleNameMember/POImplementing Entity
Lead (PoC)Xingfa GuChinaRADI-CAS
LeadDavid HudsonAustraliaGA
LeadToshio KoikeJapanICHARM
Lead Republic of Korea

GEO Secretariat Focal Point

  • Wenbo Chu, wchu[at]geosec.org

ຫຼັກການນໍາພາຂອງ AOGEOSS

ແບບອົງລວມ

ທຸກໆສະມາຊິກຂອງ GEO ແລະ ອົງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນສ່ວນພູມີພາກອາຊີ-ໂອຊີອານີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ. ບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ເປັນສະມາຊີກແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ

ການປະກອບສ່ວນແບບສະມັກໃຈ

ທຸກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງ AOGEOSS ແມ່ນປະຕິບັດບົນພື້ນຖານຄວາມສະມັັກໃຈ. ສະມາຊິກທັງໝົດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ລິເລິ່ມ ດ້ວມຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ.

ຄວາມດຸ່ນດຽງ

ຄວາມດຸນດຽງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ພັດທະນາ ແລະ ກໍາລັງພັດທະນາ ດັ່ງດຽວກັບປະຊາຄົມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ປະຊາຄົມຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານ.

ຄວາມພະຍາມທີ່

ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ກົນໄກປະສານງານທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ເຊັ່ນ: ຈະບໍ່ມີປະເທດເຮັດໃຫ້ໂຄງຮ່າງທີ່ສະເໜີ

ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຂອງ AOGEOSS

Asia-Oceania Caucus

ໜ່ວຍງານໃຫ້ການຕັດສີນໃຈປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າລັກຂອງ GEO ຢູ່ໃນສ່ວນພູມີພາກອາຊີ-ໂອຊີອານີ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນລະດັບສູງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ AOGEOSS.

ສະພາປະສານງານ

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງດໍາເນີນປະຊຸມຮ່ວມກັນ ໂດຍຄະນະຜູ້ນໍາຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ພົວພັນກັບໜ້າວຽກຂອງ AOGEOSS.

ກອງປະຊຸມ GEOSS ອາຊີ-ປາຊີຟິ

ກອງປະຊຸມສ່ວນພູມີພາກ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກ້ວາງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບການ ສໍາຫຼວດໂລກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ດັ່ງດຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າຂອງບັນດາໜ່ວຍງານ ຢູ່ໃນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ AOGEOSS.